ဖုန္း : +၉၅ ၀၉ ၇၃၁၇၄၈၇၁~၂

ေစ်းႏႈန္း

DESTINETION FIXED/MOBILE CODE RATE/MINUTE(USD) RATE/MINUTE(KYATS) MINS FOR $10
AFGHANISTAN FIXED 93 0.35 297 29
AFGHANISTAN MOBILE 93 0.35 297 29
ALBANIA FIXED 355 0.35 297 29
ALBANIA MOBILE 355 0.35 297 29
ALGERIA FIXED 213 0.35 297 29
ALGERIA MOBILE 213 0.35 297 29
ARGENTINA FIXED 54 0.15 127 67
ARGENTINA MOBILE 54 0.15 127 67
AUSTRALIA FIXED 61 0.023 19 434
AUSTRALIA MOBILE 611,614 0.15 127 67
AUSTRIA FIXED 43 0.064 54 156
AUSTRIA MOBILE 436,437,438 0.15 127 67
BAHAMAS FIXED 1242 0.15 127 67
BAHAMAS MOBILE 1242,12424,12425,12426,12427 0.35 297 29
BAHRAIN FIXED 973 0.15 127 67
BAHRAIN MOBILE 973 0.15 127 67
BANGLANDESH FIXED 880 0.061 52 164
BANGLANDESH MOBILE 8801 0.077 65 129
BELARUS FIXED 375 0.35 297 29
BELARUS MOBILE 375 0.35 297 29
BELGIUM FIXED 32 0.044 37 228
BELGIUM MOBILE 324,327 0.29 246 35
BHUTAN FIXED 975 0.35 297 29
BHUTAN MOBILE 975 0.35 297 29
BOLIVIA FIXED 591 0.15 127 67
BOLIVIA MOBILE 5917,5916 0.35 297 29
BRAZIL FIXED 55 0.15 127 67
BRAZIL MOBILE 552,553,555,556,551,554,558,559,557 0.247 209 41
BRUNEI FIXED 673 0.057 48 176
BRUNEI MOBILE 673 0.057 48 176
BULGARIA FIXED 359 0.15 127 67
BULGARIA MOBILE 35987,35989,35998,35999,35948,35988 0.35 297 287
CAMBODIA FIXED 855 0.115 97 87
CAMBODIA MOBILE 855 0.115 97 87
CANADA FIXED 1 0.03 25 334
CANADA MOBILE 1 0.03 25 334
CHILE FIXED 56 0.15 127 67
CHILE MOBILE 56 0.15 127 67
CHINA FIXED 86 0.013 11 770
CHINA MOBILE 86 0.013 11 770
COLOMBIA FIXED 57 0.15 127 67
COLOMBIA MOBILE 57 0.15 127 67
CROATIA FIXED 385 0.15 127 67
CROATIA MOBILE 3859 0.35 297 29
CYPRUS FIXED 357 0.15 127 67
CYPRUS MOBILE 357 0.15 127 67
CZECH REPUBLIC FIXED 420 0.15 127 67
CZECH REPUBLIC MOBILE 4207,4206,4209 0.29 246 34
DENMARK FIXED 45 0.069 58 145
DENMARK MOBILE 454,455,456,457,452,453,458 0.35 297 29
EGYPT FIXED 20 0.15 127 67
EGYPT MOBILE 20 0.15 127 67
FINLAND FIXED 358 0.102 86 99
FINLAND MOBILE 3584,3585,3587,3586,3583,3582,3588,3581 0.15 127 67
FRANCE FIXED 33 0.023 19 435
FRANCE MOBILE 337,336 0.15 127 67
GERMANY FIXED 49 0.023 19 435
GERMANY MOBILE 4915,4916,4917 0.231 196 44
GHANA FIXED 233 0.283 240 36
GHANA MOBILE 2332,2335 0.283 240 36
GREECE FIXED 30 0.023 19 435
GREECE MOBILE 30801,3069 0.27 229 38
GUAM FIXED 1671 0.35 297 29
GUAM MOBILE 1671 0.35 297 29
HONG KONG FIXED 852 0.015 12 667
HONG KONG MOBILE 852 0.015 12 667
HUNGARY FIXED 36 0.15 127 67
HUNGARY MOBILE 3620,3630,3631,3670 0.35 297 29
INDIA FIXED 91 0.03 25 334
INDIA MOBILE 91 0.03 25 334
INDONESIA FIXED 62 0.077 65 130
INDONESIA MOBILE 628 0.115 97 87
IRAN FIXED 98 0.17 144 59
IRAN MOBILE 989 0.208 176 48
IRAQ FIXED 964 0.231 196 44
IRAQ MOBILE 964 0.231 196 44
IRELAND FIXED 353 0.023 19 435
IRELAND MOBILE 3538 0.347 294 29
ISRAEL-PALESTINE FIXED 972928,972924,972922 0.251 213 40
ISRAEL FIXED 972 0.023 19 435
ISRAEL MOBILE 9721,9725,9726 0.15 127 67
ITALY FIXED 39 0.024 20 417
ITALY MOBILE 393 0.35 297 29
JAMAICA FIXED 1876 0.15 127 67
JAMAICA MOBILE 18762,18763,18764,18765,18766 0.35 297 28
JAPAN FIXED 81 0.03 25 334
JAPAN MOBILE 8190,8180,8170,8150 0.15 127 67
JORDAN FIXED 962 0.15 127 67
JORDAN MOBILE 9627 0.286 243 35
KENYA FIXED 254 0.231 196 44
KENYA MOBILE 254 0.231 196 44
KOREA FIXED 82 0.046 39 218
KOREA MOBILE 821 0.061 51 164
KUWAIT FIXED 965 0.35 297 29
KUWAIT MOBILE 965 0.35 297 29
LAOS FIXED 856 0.15 127 67
LAOS MOBILE 85620 0.092 78 108
LEBANON FIXED 961 0.35 297 29
LEBANON MOBILE 961 0.35 297 29
MACAU FIXED 853 0.077 65 130
MACAU MOBILE 853 0.077 65 130
MALAYSIA FIXED 60 0.029 24 345
MALAYSIA MOBILE 60 0.029 24 345
MEXICO FIXED 52 0.15 127 67
MEXICO MOBILE 52 0.15 127 67
MONGOLIA FIXED 976 0.15 127 67
MONGOLIA MOBILE 976 0.15 127 67
NEPAL FIXED 977 0.35 297 29
NEPAL MOBILE 977 0.35 297 29
NETHERLANDS FIXED 31 0.024 20 417
NETHERLANDS MOBILE 316 0.309 262 32
NEW ZELAND FIXED 64 0.043 36 233
NEW ZELAND MOBILE 642 0.35 297 29
NIGERIA FIXED 234 0.17 144 59
NIGERIA MOBILE 234 0.249 211 40
NORWAY FIXED 47 0.027 23 371
NORWAY MOBILE 4781,475,474,479 0.324 275 30
OMAN FIXED 968 0.336 285 30
OMAN MOBILE 968 0.336 285 30
PAKISTAN FIXED 92 0.15 127 67
PAKISTAN MOBILE 92 0.15 127 67
PANAMA FIXED 507 0.15 127 67
PANAMA MOBILE 5072,5076,5075,5074 0.35 297 29
PARAGUAY FIXED 595 0.15 127 67
PARAGUAY MOBILE 5959 0.35 297 28
PERU FIXED 51 0.15 127 67
PERU MOBILE 515,516,514,518,517,519 0.35 297 28
PHILIPPINES FIXED 63 0.15 127 67
PHILIPPINES MOBILE 639,638 0.15 127 67
POLAND FIXED 48 0.082 69 122
POLAND MOBILE 486,487,488,485 0.15 127 67
PORTUGAL FIXED 351 0.024 20 417
PORTUGAL MOBILE 3511,3516,3519 0.324 275 30
QATAR FIXED 974 0.25 212 40
QATAR MOBILE 974 0.25 212 40
ROMANIA FIXED 40 0.15 127 67
ROMANIA MOBILE 407 0.35 297 28
RUSSIA FIXED 7 0.069 58 145
RUSSIA MOBILE 79 0.115 97 86
SAUDI FIXED 966 0.27 229 38
SAUDI MOBILE 9665 0.293 249 35
SINGAPORE FIXED 65 0.015 12 667
SINGAPORE MOBILE 65 0.015 12 667
SOUTH AFRICA FIXED 27 0.15 127 67
SOUTH AFRICA MOBILE 277,278 0.35 297 29
SPAIN FIXED 34 0.024 20 417
SPAIN MOBILE 348,346 0.309 262 32
SRI LANKA FIXED 94 0.131 111 77
SRI LANKA MOBILE 94 0.131 111 77
SUDAN FIXED 249 0.253 215 40
SUDAN MOBILE 249 0.253 215 40
SWEDEN/td>

FIXED 46 0.024 20 417
SWEDEN/td>

MOBILE 467,466,462,468,461,463 0.34 289 30
SWITZERLAND FIXED 41 0.024 20 417
SWITZERLAND MOBILE 419,418,417,415 0.35 20 28
TAIWAN FIXED 886 0.015 12 667
TAIWAN MOBILE 8869,8866,8867 0.1 85 100
THAILAND FIXED 66 0.03 25 334
THAILAND MOBILE 66 0.03 25 334
TURKEY FIXED 90 0.131 111 77
TURKEY MOBILE 905 0.288 244 34
UAE FIXED 971 0.25 212 40
UAE MOBILE 971 0.25 212 40
UK FIXED 44 0.024 20 417
UK MOBILE 447 0.25 212 40
UKRAINE FIXED 380 0.35 297 29
UKRAINE MOBILE 380 0.35 297 29
URUGUAY FIXED 598 0.15 127 67
URUGUAY MOBILE 5989 0.35 297 29
USA FIXED 1 0.015 12 667
USA MOBILE 1 0.015 12 667
VENEZUELA FIXED 58 0.139 118 72
VENEZUELA MOBILE 58 0.139 118 72
VIETNAM FIXED 84 0.077 65 130
VIETNAM MOBILE 84 0.077 65 130